Documents You Need to Travel With Your Pet

If you like to travel and take your pet with you, here is some useful information regarding the necessary documentation.

To go with a dog to Montenegro, Bosnia and Herzegovina, and Macedonia, it is enough that the dog is vaccinated against rabies, chipped, vaccinated against infectious diseases, has a passport, and has a health certificate issued by a veterinary clinic, not older than 48 hours.

 If you are from Serbia and decide to spend your vacation in one of the EU countries, the documentation for traveling with pets consists of a passport containing a microchip number and vaccination data, a rabies certificate, as well a veterinarian’s health certificate, and a veterinary inspection certificate. You get all the documents in Serbia.

You get your pet’s passport from the veterinarian after the first rabies vaccination. Vaccination against rabies is carried out from the third month of age after the puppy receives other necessary vaccines. Then your pet gets a passport and a microchip (legally required type of marking and a condition for the EU entrance) and it must include your and your dog’s data, a chip number, the date of rabies vaccination, and data on other vaccinations and treatments, etc.

Important: to obtain a veterinary inspection certificate, the veterinarian enters and stamps, in the pet’s passport, information on the dates and types of protection the dog received against ticks and tapeworms (eg Nexgard and Drontal).

Rabies antibody titers examination should be done at least three months before the trip! 

The dog must be vaccinated against rabies. The antibody titer to rabies is determined from the blood, optimally one month after vaccination, because it shows the highest value in that period, and over time it begins to decline, so it may happen that only seven months later it is below the allowed level for traveling abroad.

On the other hand, it takes two weeks for the dog’s organism to react to the vaccine. The veterinarian will send a blood sample for analysis, to determine the titer of rabies antibodies at the Pasteur Institute in Novi Sad.

If all goes well, a certificate from the Pasteur Institute is mailed to the owner. The dog can travel three months from the date of sample analysis.

The titer analysis is done only once in a lifetime, but the dog must be regularly vaccinated against rabies once a year, which is recorded in the passport.

The total cost of obtaining a titer certificate is around 7,000 dinars, and, depending on the place of sampling, the costs of sampling, storage, and shipping should be added. 

The certificate for leaving the country is obtained from the veterinary inspection. 48 ​​hours before the trip, the owner with the rabies certificate goes to the veterinary inspection of his district to get a veterinary certificate necessary to go abroad.

It is necessary to attach:

– Proof of rabies vaccination – passport

 – Rabies certificate

– Certificate of animal health – issued by your veterinarian no later than 48 hours before the trip and it costs about 1200 dinars. So, first, go to the vet to get a certificate of health of the dog, then to the veterinary inspection, where you will get the certificate for leaving the country on the spot, which costs about 4,200 dinars.

The certificate is issued for each country individually and is valid for 120 days from the date of issue.

Important: you can travel with pets only through border crossings where there is a veterinary inspection, the list is here.

According to the World Organization for Animal Health (OIE), when it comes to rabies, countries are divided into three groups- those that are at high risk, countries where rabies is controlled, and countries where rabies does not exist. The conditions of entry are defined based on the country to which you are traveling concerning the country from which you are traveling.

Traveling with pets from one EU country to another is somewhat simplified, but even in that case, if e.g. you are traveling from Croatia, the dog should have a passport, a microchip number, be vaccinated against rabies, and be treated against tapeworms.

Although the EU has a specific list of rules that are considered the standard for travel, there are countries such as the UK, Ireland, and Sweden, and Australia, outside Europe, New Zealand, Japan, and the United Arab Emirates that have their own classifications. A long quarantine period if you enter from countries that are considered high-risk areas makes traveling with pets difficult. 

If you need additional information regarding documentation for other countries, you can contact us at info@pettraveladvisor.com


Ako volite da putujete i da sa sobom vodite i svog ljubimca, evo nekoliko korisnih informacija u vezi sa potrebnom dokumentacijom. 

Za ulazak sa psom u Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu i Makedoniju dovoljno je da je pas vakcinisan protiv besnila, čipovan, vakcinisan protiv zaraznih bolesti, da poseduje pasoš i ima uverenje o zdravstvenom stanju izdato od veterinarske ambulante koje nije starije od 48h. 
Ako ste iz Srbije i odlučite da odmor provedete u nekoj od zemalja EU, dokumentacija za putovanje sa ljubimcima sastoji se iz: pasoša koji sadrži broj mikročipa i podatke o vakcinaciji, titar testa, potvrde veterinara o zdravstvenom stanju ljubimca i sertifikata veterinarske inspekcije za izlazak iz zemlje. Sva dokumenta dobijate u Srbiji. 

Pasoš dobijate kod svog veterinara, prilikom prve vakcinacije protiv besnila. Vakcinacija protiv besnila se sprovodi već od trećeg meseca starosti, nakon što štene primi ostale neophodne vakcine. Tada vaš kućni ljubimac dobija pasoš i mikročip (zakonom obavezan vid obeležavanja i uslov za ulazak u EU) i u njemu su obavezno upisani vaši i podaci o psu, broj čipa, datum vakcinacije protiv besnila, podaci o drugim vakcinacijama i tretmanima, itd.

Važno: da biste dobili sertifikat veterinarske inspekcije, veterinar u pasoš ljubimca upisuje i pečatira i podatke o datumima i vrsti zaštite koje je pas primio protiv krpelja i pantljičare (npr. Nexgard i Drontal).  

Titar antitela na besnilo treba da se uradi najmanje tri meseca pre puta!

Pas mora biti vakcinisan protiv besnila. Titar antitela na besnilo određuje se iz krvi, optimalno mesec dana nakon vakcinacije, jer je tada najviši, a vremenom počinje da opada, pa može da se desi da samo sedam meseci kasnije bude ispod dozvoljenog nivoa za putovanje u inostranstvo. 
S druge strane, neophodno je da od vakcinacije prođe oko dve nedelje da bi organizam psa odreagovao na vakcinu. Veterinar će uzorak krvi poslati na analizu, tj. na utvrđivanje titra antitela na besnilo u Pasterov zavod u Novom Sadu.

Ukoliko sve bude u redu, potvrda se iz Pasterovog zavoda poštom šalje vlasniku. Pas može da putuje tek za tri meseca od datuma analize uzorka.
Analiza titra se radi samo jednom u životu, ali pas mora nakon toga redovno da se vakciniše protiv besnila jednom godišnje, što se upisuje u pasoš. 

Ukupni troškovi za dobijanje titar sertifikata su oko 7.000 dinara, a na njih u zavisnosti od mesta vađenja uzorka treba dodati i troškove uzorkovanja, čuvanja i slanja. 

Sertifikat za napuštanje zemlje dobija se u veterinarskoj inspekciji. Kada stigne nalaz da je titar antitela pozitivan, 48 sati pre puta vlasnik sa nalazom odlazi u veterinarsku inspekciju svog okruga da bi uzeo veterinarski sertifikat bez kojeg pas ne može da pređe granicu.

Od dokumenata je neophodno da priložite:

– Dokaz o vakcinaciji protiv besnila- pasoš
– Titar sertifikat
– Potvrdu o zdravstvenom stanju ljubimca-  izdaje vaš veterinar najkasnije 48 sati pre putovanja, plaća se oko 1200 dinara. 

Dakle, prvo idete kod veterinara po potvrdu o zdravstvenom stanju psa, pa u veterinarsku inspekciju po sertifikat, koji se dobija na licu mesta i košta oko 4.200 dinara.

Sertifikat se izdaje za svaku zemlju pojedinačno i važi 120 dana od datuma izdavanja. 

Važno: sa ljubimcima možete putovati samo preko graničnih prelaza na kojima postoji veterinarska inspekcija, spisak se nalazi ovde.

Prema podeli Svetske organizacija za zdravlje životinja (World Organization for Animal Health – OIE), kada se radi o besnilu, zemlje spadaju u visoko rizične, zemlje u kojima je besnilo pod kontrolom i zemlje u kojima besnilo ne postoji. Uslovi ulaska su definisani na osnovu zemlje u koju se putuje u odnosu na zemlju iz koje se putuje. 

Putovanje sa  ljubimcima iz jedne u rugu zemlju EU je donekle pojednostavljeno, ali i u tom slučaju, ukoliko npr. putujete iz Hrvatske, pas treba da poseduje pasoš, broj mikročipa, da je vakcinisan protiv besnila i da je tretiran protiv pantljičare. 

Iako EU ima jedinstvenu listu pravila koja se smatraju standardom za putovanje, postoje i zemlje, kao što su Velika Britanija, Irska i Švedska, kao i Australija, van Evrope, Novi Zeland, Japan, Ujedinjeni Arapski Emirati, koje imaju sopstvene klasifikacije, zahtevaju vrlo dug karantin ukoliko ulazite iz zemalja koje se smatraju visokorizičnim i u koje je putovanje sa ljubimcima otežano. 

Ukoliko su vam potrebne dodatne informacije u vezi sa dokumentacijom za ostale države, možete nas kontaktirati na info@pettraveladvisor.com.

Ovde možete pogledati više o putovanju sa kućnim ljubimcem u određenu državu.

Pet-friendly lokacije možete videti ali i sami postaviti ovde.

Related Articles

Why is it good to be pet-friendly?

Every pet owner will tell you – it’s nice to know the rules of the visit (Pet Policy) in advance and enter the room where a smile awaits you, then you know that you are really welcome!
Hotels that leave a good first impression increase their chances of gaining regular guests and earning extra money.

Responses

Your email address will not be published.