Why is a small dog welcome and my big one is not !?

One of the most common concerns of owners of larger breeds is why their pet is not welcome in many places, while they allow small dogs?

Big dogs are calmer, bark less and are as cuddly as small ones!

These are just some of the arguments that are being put forward. Some even think that something is not “really pet-friendly” if it does not allow all breeds of dogs.

Below I present exclusively my opinion on this topic and the experience I gained during 4 years of traveling with a dog, visiting various locations, hotels and restaurants in more than 15 countries. My opinion is based on research and conclusion that is emerged from a large number of conversations and situations.

Small or large, a dog is a mirror of the owner and their relationship. When you move your dog out of the natural environment he is used to, he will additionally test the limits. Therefore, before you decide to be a guest and judge the hospitality, make sure you know your dog, and that you know and respect basic socially acceptable norms such as picking up his trash, not allowing him to disturb people around, keep him under control, leashed, etc.

A pet-friendly ecosystem must reconcile three parties – you as the owner, host, as well as all other guests in the facility or in a particular area.

Keep in mind that caterers allow pets either because they love and have them themselves, or because they want to be open to a wider group of people. But their business will never depend on you as a pet owner. It is neither desirable nor realistic to have more dogs in one hotel, park or restaurant than other guests, so rule out the possibility that they have to fight for you to come. And if you did come, not everyone has to be thrilled. Because they won’t be 🙂

The Pet Travel Advisor team is working on staff training to provide more services to guests with a pet. We are also standardizing the Pet policy, which will help you have all the rules of entry and stay defined and clear. In this way, we want to spare everyone inconveniences and surprises, and assess in advance whether and where he wants to take his paw with him.

We also set a minimum criterion for standardization, which is for a pet-friendly facility to provide a dog bowl, and in the case of accommodation facilities, a bed or mat. In addition, we give them many ideas to be more professional and to make you feel nice and welcomed in every place.

But we realized that the weight limit is necessary.

If everyone would have to receive all breeds and sizes of dogs, there would be very few facilities that are pet-friendly.

Here are some reasons for this:

– hosts do not want other guests to feel discomfort or fear, which larger dogs bring into the space, as much as the owner thought it was unjustified

– larger breeds of dogs shed and it is very difficult that after the stay you do not need a serious hygienic procedure

– Larger breeds of dogs have an odor that is also unavoidable if they stay indoors

– Larger dogs can do more serious damage to inventory

And it is true that hosts can charge for cleaning and refund the damage, but it is also their right to create rules that not everyone has to like, but are at least clear and pre-defined.

If you are the owner of a large dog, you most likely do not live in a small apartment, so the dog is not used to staying indoors for a long time. He will surely prefer some nature and a camp, for example, from a hotel complex on six floors next to the main road or in the city center.

Small breeds of dogs are easier to move but if you prefer larger breeds, there are ways for you to enjoy more – choose destinations where you can go with your transport, stay in camps, ethno villages or apartments in nature where there are no big crowds and where your pet can relax and enjoy freedom.

If you are in the mood for a 5 star hotel, the choice will probably be narrowed but we try to find out about them so if you have been somewhere together and had a good time, share it with us or create your own listing at www.pettraveladvisor.com – because every contribution on the site will be noted, appreciated and rewarded very quickly.

Have a very nice weekend!

Copyright by Andrea Mladin

Zašto je mali pas dobrodošao, a veliki nije!?

Jedna od najčešćih nedoumica vlasnika većih rasa pasa jeste zašto njihov mezimac nije dobrodošao na mnogim mestima, a dopuštaju male pse?

Veliki psi su mirniji, manje laju i umiljati su koliko i mali!

Ovo su samo neki od argumenata koji se iznose. Neki čak smatraju da nešto nije „zaista pet-friendly„ ukoliko ne dopušta sve sve rase pasa.

U nastavku iznosim isključivo svoje mišljenje na ovu temu i iskustvo koje sam stekla tokom 4 godine putovanja sa psom, obilaska raznih lokacija, hotela i restorana u više od 15 zemalja. Stav mi je zasnovan na istraživanju i zaključku koji je proizišao iz velikog broja razgovora i situacija.

Mali ili veliki, pas je ogledalo vlasnika i njihovog odnosa. Kada psa izmestite iz prirodnog okruženja na koje je navikao, dodatno će testirati granice. Stoga, pre nego što se odlučite biti gost i suditi o gostoprimstvu, pobrinite se da poznajete svog psa, i da znate i poštujete osnovne društveno prihvatljive norme poput toga da pokupite otpad za njim, da ne dozvolite da uznemirava ljude u okruženju, držite ga pod kontrolom, na povodcu, itd.

Pet-friendly ekosistem mora da pomiri tri strane – vas kao vlasnika, ugostitelja i domaćina kod koga ste došli, kao i sve ostale goste u objektu ili na određenom prostoru.

Imajte na umu da ugostitelji dozvoljavaju ljubimce ili zato što ih i sami vole i imaju, ili zato što žele biti otvoreni za širu grupu ljudi. Ali nikada njihov posao neće zavisiti od vas kao vlasnika ljubimca. Niti je poželjno niti je realno da u jednom hotelu, parku ili restoranu imamo više pasa nego ostalih gostiju, stoga isključite mogućnost da se oni moraju boriti da bi baš vi došli. I ako ste i došli, ne moraju svi biti oduševljeni, a velika je verovatnoća da i neće biti 🙂

Tim Pet Travel Advisor radi na obuci osoblja kako bi pružili više usluga gostima sa ljubimcem. Takođe, standardizujemo Pet policy pomoću kojeg ćete imati sva pravila ulaska i boravka definisana i jasna. Na ovaj način želimo da se poštedi svako neprijatnosti i iznenađenja, i unapred proceni da li i gde želi povesti sa sobom svoju šapicu.

Postavljamo i minimalni kriterijum za standardizaciju, a to je da pet-friendly objekat obezbedi činijicu za psa, a u slučaju smeštajnih objekata i neki krevet ili bar prostirku. Uz to im dajemo mnoge ideje da budu profesionalniji i da se vi osećate lepo i poželjno na svakom mestu.

Ali shvatili smo da je limit u kilaži neophodan.

Ako bi uslovili da svi moraju primati sve rase i veličine pasa, ostalo bi jako malo objekata koji su pet-friendly.

Evo nekoliko razloga za to:

– ugostitelji ne žele da ostali gosti osećaju neprijatnost ili strah, što veći psi unose u prostor, koliko god sam vlasnik mislio da je to neopravdano

– veće rase pasa se linjaju i vrlo je teško da nakon boravka nemate potrebu za ozbiljnijim higijenskim zahvatom

– veće rase pasa imaju miris koji je takođe nezaobilazan ukoliko borave u zatvorenom prostoru

– veći psi mogu napraviti ozbiljniju štetu na inventaru

I tačno je da mogu da naplate čišćenje i refundiraju štetu, ali je njihovo pravo i da kreiraju pravila koja se ne moraju svima dopadati, ali su makar  jasna i unapred definisana.

Ako ste vlasnik velikog psa, najverovatnije ne živite u malom stanu stoga pas i nije navikao da dugo boravi u zatvorenom prostoru. Sigurno će mu više prijati neka priroda i kamp recimo od hotelskog kompleksa na šest spratova pored magistralnog puta ili u centru grada.

Male rase pasa jesu lakše za kretanje ali ako preferirate veće rase, ima načina da i vi više uživate – birajte destinacije na koje možete da idete svojim prevozom, odsedajte u kampovima, etno selima ili apartmanima u prirodi gde nema velikih gužvi i gde vaš ljubimac može da se opusti i uživa u slobodi. Ako ste raspoloženi za hotel sa 5 zvezdica, verovatno će izbor biti sužen ali trudimo se da saznamo za njih stoga ako ste bili negde zajedno i lepo se proveli, podelite to sa nama ili sami kreirajte listing na www.pettraveladvisor.com jer će svaki doprinos na sajtu biti ubeležen, cenjen i vrlo brzo nagrađen.

 

Lep vikend Vam želim!

 

Copyright by Andrea Mladin

Related Articles

Why is it good to be pet-friendly?

Every pet owner will tell you – it’s nice to know the rules of the visit (Pet Policy) in advance and enter the room where a smile awaits you, then you know that you are really welcome!
Hotels that leave a good first impression increase their chances of gaining regular guests and earning extra money.

Responses

Your email address will not be published.